Javna licitacija pijačnih mesta 23. jula

07. jul 2021.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Konkurs

Javno komunalno preduzeće „Graditalj“ je donelo Odluku da raspiše Oglas o Javnoj licitaciji za davanje u rezervaciju prodajnih mesta na pijacama za naseljena mesta sa teritorije opštine Srbobran.

I Na pijaci koja se održava petkom na Trgu Vladike Nikolaja Velimirovića u Srbobranu daju se u rezervaciju prodajna mesta za prodaju svih vrsta robe na malo (proizvoda) koja ne zahteva posebno čuvanje i rukovanje (poljoprivredno prehrambenih proizvoda: svežeg i sušenog voća, povrća, šumskih plodova i dr., ukrasnog i lekovitog bilja, sadnog materijala, ukrasnih jelki, omota za pakovanje namirnica, neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti, ili druge vrste robe: komisione robe ( odeće , obuće i druge robe koja se prodaje po buticima ) kao i druge vrste robe (npr. sitnih životinja-stoke, ogrevnog drveta i sl.):

II Na pijaci koja se održava nedeljom na Begluku na uglu ulica 19. Oktobra i Janka Katića u Srbobranu daju se u rezervaciju prodajna mesta za prodaju svih vrsta robe na malo (proizvoda) koja ne zahteva posebno čuvanje i rukovanje (poljoprivredno prehrambenih proizvoda: svežeg i sušenog voća, povrća, šumskih plodova i dr., ukrasnog i lekovitog bilja, sadnog materijala, ukrasnih jelki, omota za pakovanje namirnica, neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti, ili druge vrste robe: komisione robe ( odeće , obuće i druge robe koja se prodaje po buticima ) kao i druge vrste robe (npr. sitnih životinja-stoke, ogrevnog drveta i sl.):

III Na pijaci koja se održava četvrtkom u Turiji u ulici Svetog Save br. 30. daju se u rezervaciju prodajna mesta za prodaju svih vrsta robe na malo ( proizvoda ) koja ne zahteva posebno čuvanje i rukovanje (poljoprivredno prehrambenih proizvoda:svežeg i sušenog voća, povrća, šumskih plodova i dr, ukrasnog i lekovitog bilja, sadnog materijala, ukrasnih jelki, omota za pakovanje namirnica, neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti), ili druge vrste robe: komisione robe ( odeće , obuće i druge robe koja se prodaje po buticima ) kao i druge vrste robe (npr. sitnih životinja-stoke ogrevnog drveta i sl.):

IV Na pijaci koja se održava subotom u Nadalju u ulici Svetog Save br. 31. daju se u rezervaciju prodajna mesta za prodaju svih vrsta robe na malo ( proizvoda ) koja ne zahteva posebno čuvanje i rukovanje (poljoprivredno prehrambenih proizvoda:svežeg i sušenog voća, povrća, šumskih plodova i dr, ukrasnog i lekovitog bilja, sadnog materijala, ukrasnih jelki, omota za pakovanje namirnica, neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti), ili druge vrste robe: komisione robe ( odeće , obuće i druge robe koja se prodaje po buticima ) kao i druge vrste robe (npr. sitnih životinja-stoke ogrevnog drveta i sl.):

POLOŽAJ I SKICA PRODAJNIH MESTA KOJE SE IZDAJU PUTEM JAVNE LICITACIJE MOGU SE VIDETI U SEDIŠTU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA U Srbobranu u ulici Dositeja Obradovića 2 i NA OGLASNOJ TABLI I NA PIJACI na Trgu Vladike Nikolaja Velimirovića bb u Srbobranu.

V VISINA REZERVACIJE za prodajna mesta iz tačke I, II, III i IV utvrđena je za period od 1 godine od dana zaključenja ugovora o rezervaciji prodajnog mesta.
Visina rezervacije utvrđena je bez poreza na dodatu vrednost koji se zaračunava na izlicitiranu cenu u visini od 20 %.

VI USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOJ LICITACIJI

 1. Pravo učešća na javnoj licitaciji za dodelu prodajnih mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz tačke I, II, III i IV ovog Oglasa imaju poljoprivredni proizvođači koji su poreski obveznici na osnovu katastarskog prihoda od poljoprivrede (imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo- vlasnici gazdinstva), odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu radnju za prodaju poljoprivrednih proizvoda na tezgi, odnosno zakupci poljoprivrednog gazdinstva.
  Pravo učešća na javnoj licitaciji za dodelu prodajnih mesta za prodaju jaja imaju lica koja imaju dokaz da su poljoprivedni proizvođači jaja ili lica koja imaju potvrdu odnosno račun o nabavci koka nosilja.
  Pravo učešća na javnoj licitaciji za dodelu prodajnih mesta za prodaju zanatskih proizvoda iz tačke I, II, III i IV imaju preduzetnici koji imaju zanatsku radnju za izradu zanatskih proizvoda registrovanu kod nadležnog organa.
  Pravo učešća na javnoj licitaciji za dodelu prodajnih mesta za prodaju komisione robe iz tačke I, II, III i IV imaju preduzetnici koji imaju trgovinsku radnju , registrovanu za obavljanje delatnosti trgovine-prodaje robe na malo komisione robe odnosno da su izvršili upis radnje za obavljanje delatnosti na prodajnom mestu ( tezgi) na pijaci kod nadležnog opštinskog organa ili drugog nadležnog organa.
  Na licitaciji ne mogu učestvovati lica koja su bila dosadašnji korisnici prodajnih mesta na pijacama, a nisu uredno izmirivala obaveze prema JKP ”Graditelj” Srbobran odnosno nisu namenski koristila prodajno mesto.
  Lica koja su prethodnih godina imala zaključene ugovore o rezervaciji prodajnih mesta na pijaci i koja su izmirila svoje obaveze po istim ugovorima, imaju pravo prečeg korišćenja i prednost pri novoj licitaciji u odnosu na druga lica za prodajna mesta za koja su imali zaključene ugovore.
  Rezervacija prodajnih mesta se vrši na period od : 3, 6 ili 12 meseci.
  Ako je ponuđena ista cena prodajnog mesta, prednost ima ponuđač koji ponudi rezervaciju prodajnog mesta na duži period.
  Lica koja na ovoj licitaciji izlicitiraju neko prodajno mesto za koje zaključe ugovor i plate cenu rezervacije prodajnog mesta, stiču pravo prečeg korišćenja u odnosu na druga lica.
 2. Na licitaciji za rezervaciju prodajnih mesta mogu učestvovati samo učesnici koji su uz prijavu uplatili garantovani iznos (kauciju).
 3. Kaucija se plaća na sledeći način:
  – 1.400,00 dinara za 1 pijačni sto sa nadstrešnicom – Pokrivena tezga,
  – 400,00 dinara za pijačni prostor na tlu – 1/2 kocke površine 1m2 ,
  – 800,00 dinara za pijačni prostor na tlu – 1 kocka površine 2 m2,
  – 1.700,00 dinara za pijačni prostor na tlu – 1 kocka površine 4 m2,
  – 2.000,00 dinara za 1 pijačni prostor na tlu – kocka površine 5 m2 za prodaju robe
  sa teretnog vozila.
  Kaucija se može uplatiti do dana i časa održavanja javne licitacije .
 4. Kaucija se uplaćuje na blagajni Javnog komunalnog preduzeća ”Graditelj” Srbobran u Srbobranu u ulici Dositeja Obradovića br.2, najkasnije do dana i časa određenog za održavanje javne licitacije. Učesniku licitacije koji ne dobije prodajno mesto kaucija se vraća odmah nakon donošenja odluke o najpovoljnijem ponuđaču. Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o rezervaciji prodajnog mesta u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke direktora o dodeli prodajnih mesta na pijacama. Ponuđač je dužan da od momenta potpisivanja Ugovora o rezervaciji uplati na račun ili na blagajni Preduzeća u celosti iznos koji je ponudio na javnoj licitaciji. Ponuđač može da rezerviše više prodajnih mesta, nakon čega može da uplati rezervaciju na više rata u zavisnosti od broja prodatih mesta , tako da za 2 ili više rezervisanih mesta plaćanje može da se vrši na 2 ili više uzastopnih mesečnih rata.
  Ukoliko učesnik na javnoj licitaciji ne zaključi Ugovor u ostavljenom roku i ne uplati izlicitirani iznos rezervacije, smatraće se da je odustao od ponude.Učesnik javne licitacije koji je dobio prodajno mesto, ukoliko odbije da potpiše ugovor o rezervaciji u roku od 8 dana od dana dostavljanja ugovora, gubi pravo na povraćaj kaucije.
 5. Jedan učesnik licitacije može licitirati više prodajnih mesta.
 6. Prijave se podnose usmeno na dan održavanja licitacije.
 7. Oglas će se objaviti na glavnoj Pijaci na Trgu Vladike Nikolaja Velimirovića bb, u Srbobranu, Pijaci u Turiji , Pijaci u Nadalju i na oglasnoj tabli JKP ”Graditelj” Srbobran u Srbobranu u ulici Dositeja Obradovića br.2.,Oglasnoj tabli u Opštini Srbobran, kao i na lokalnim medijima: na sajtu Opštine Srbobran www.srbobran.rs, JKP”Graditelj”Srbobran www.jkpgraditelj.co.rs, i sajtu Srbobran danas www.srbobrandanas.rs, a potencijalnim zakupcima će biti dostavljena i obaveštenja o licitaciji.
 8. JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJNA MESTA IZ OVOG OGLASA ĆE SE ODRŽATI DANA 23.07.2021. GODINE SA POČETKOM U 12,00 ČASOVA , U DVORIŠTU UPRAVNE ZGRADE JKP ”GRADITELj” SRBOBRAN, NA ADRESI SRBOBRAN, DOSITEJA OBRADOVIĆA BR. 2., ODNOSNO U KANCELARIJI PRAVNE SLUŽBE I TO:
  – JAVNA LICITACIJA ZA DODELU PRODAJNIH MESTA- PIJAČNIH STOLOVA SA NADSTREŠNICOM –POKRIVENIH TEZGI u SRBOBRANU, TURIJI i U NADALjU DANA 23.07.2021. (petak ) sa početkom u 12,00 časova,
  – JAVNA LICITACIJA ZA DODELU PRODAJNIH MESTA- PIJAČNOG PROSTORA NA TLU–KOCKA) I PIJAČNOG PROSTORA NA TLU–KOCKA ZA PRODAJU ROBE SA TERETNOG VOZILA na Trgu Vladike Nikolaja Velimirovića bb u Srbobranu, DANA 23.07.2021. (petak ) sa početkom u 13,30 časova.
  Javna licitacija će se održati u prostorijama JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”GRADITELj” SRBOBRAN , u Srbobranu u ulici Dositeja Obradovića broj 2.( u sedištu preduzeća).

VI ODLUČIVANJE O IZBORU PONUĐAČA

 1. Prodajno mesto će dobiti onaj učesnik licitacije koji ponudi najveći iznos za to prodajno mesto ili koji ponudi najduži period rezervacije .
 2. Komisija će odmah nakon sprovedene licitacije utvrditi najpovoljnijeg ponuđača i dostaviti predlog direktoru preduzeća.
 3. Direktor će odmah nakon sprovedene licitacije doneti Odluku o dodeli prodajnih mesta i objaviti je na Oglasnoj tabli preduzeća u Srbobranu u ulici Dositeja Obradovića broj 2 ., kao i na pijacama u službenim prostorijama.

VII ZAKLJUČIVANjE UGOVORA SA NAJPOVOLJNIJIM PONUĐAČEM

 1. Na osnovu Odluke o dodeli prodajnog mesta zaključuje se Ugovor o rezervaciji prodajnog mesta u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke na pijacama.
 2. Ugovor o rezervaciji prodajnog mesta zaključuje se na određeno vreme od 12, 6 ili 3 meseca od dana zaključenja ugovora.
 3. Učesnik licitacije koji je dobio prodajno mesto, dužan je da od momenta potpisivanja Ugovora o rezervaciji prodajnog mesta uplati na tekući račun ili na blagajni preduzeća iznos koji je ponudio za prodajno mesto za koje se zaključuje Ugovor uz obavezu plaćanja poreza na dodatu vrednost usluga.
  Plaćanje rezervacije prodajnog mesta učesnik licitacije koji je dobio prodajno mesto može izvršiti na jedan od sledećih načina:
  – u celosti po zaključenju ugovora i nakon izdavanja računa u roku utvrđenom u računu ili
  – na uzastopne jednake mesečne rate koje dospevaju: prva rata po zaključenju ugovora i nakon izdavanja računa u roku od 15 dana ( odnosno drugom roku utvrđenom u računu) od dana izdavanja računa, a sledeće rate dospevaju u periodu u zavisnosti od broja mesta koliko zakupac zakupi mesta, po zaključenju ugovora i po izdavanju računa sa obračunatom kamatom do dana konačne isplate.
 4. Korisnik prodajnog mesta koji je zaključio Ugovor dužan je da plaća pijačarinu u skladu sa Cenovnikom Javnog komunalnog preduzeća ”Graditelj” Srbobran. Ukoliko neuredno plaća pijačarinu Javnom komunalnom preduzeću, preduzeće će raskinuti Ugovor na štetu korisnika pijačnog-prodajnog mesta i neće mu vratiti iznos uplaćen za rezervaciju pijačnog-prodajnog mesta.

VIII OBAVEŠTENJE U VEZI SA OGLASOM

Sva obaveštenja u vezi sa raspisanim Oglasom za davanje prodajnih mesta u rezervaciju mogu se dobiti u prostorijama JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”GRADITELj” SRBOBRAN, Dositeja Obradovića 2 Srbobran ili na telefon: 021/730-158 ili 021/731-012, svakog radnog dana (od ponedeljka do petka) u vremenu od 8,00 do 13,00 časova.

Oglas potpisuje, vršilac dužnosti direktora JKP “Graditelj”, Miloš Jovanović.

Facebook Komentari