Konkurs za studente iz izbegličkih porodica

28. januara 2020.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: konkurs, škola

Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za pružanje pomoći studentima koji potiču iz raseljenih porodica. Dajemo vam na uvid Javni poziv sa svim potrebnim informacijama za konkurisanje.

Na osnovu člana 10. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima („Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine“, broj 19/06) i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSKE POMOĆI NAJUSPEŠNIJIM STUDENTIMA IZ PORODICA IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELjENIH LICA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Član 1.

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti studenti ili njihovi roditelji koji su imali (imaju) u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, tj. studenti osnovnih akademskih studija i strukovnih studija (izuzev studenata prve godine) na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Podnosilac), a koji se prijave na Javni poziv do 20. februara 2020. godine,

Član 2.

Uslovi za pružanje finansijske pomoći su:

 1. da je Podnosilac prijave na Javni poziv imao (ima) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
 2. da su Podnosilac prijave i članova porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu (u slučaju da je Podnosilac roditelj),
 3. da student u toku dosadašnjih studija ima prosek ocena najmanje 7,00
 4. da student do sada redovno pohađa studije.

Član 3.

Ispunjenost uslova iz člana 2. Podnosilac prijave na Javni poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava (fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

 1. za dokazivanje statusa izbeglog, prognanog ili interno raseljenog lica, prilaže se Rešenje o statusu (Rešenje o dobijanju ili ukidanju statusa izbeglog ili prognanog lica) ili dokaz o podnetom zahtevu za prestanak statusa izbeglog ili prognanog lica;
 2. za dokazivanje da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu prilaže izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu,
 3. za dokazivanje uspeha u toku dosadašnjih studija prilaže se fotokopija indeksa i potvrda fakulteta o ocenama i proseku do sada završenih godina studija,
 4. za dokazivanje redovnog pohađanja studija prilaže se uverenje o redovnom statusu studenta,
 5. lične karte ( za Podnosioca i roditelje)
 6. fotokopiju kartice dinarskog tekućeg računa Podnosioca
 7. za dokazivanje posebnih rezultata prilaže se fotokopija indeksa, fotokopije priznanja za prva tri mesta osvojena na međunarodnim takmičenjima ili skupovima takmičarskog karaktera iz naučno-obrazovnog, obrazovno-umetničkog ili sportskog polja,

Član 4.

Prioritet prilikom odlučivanja imaće oni studenti kojima, od strane Fonda, do sada nije pružena ova vrsta pomoći.

Član 5.

Visina sredstava koja se odobravaju iznose 30.000,00 dinara po studentu i uplaćuju se na račun studenta u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o dodeljivanju pomoći. Ovim Javnim pozivom pravo na finansijsku pomoć ostvariće sto (100) najuspešnijih studenata.

Član 6.

Prijava na Javni poziv za dodelu finansijske pomoći studentima iz porodica izbeglih, prognanih ili raseljenih lica na teritoriji AP Vojvodine, u vidu propisanog obrasca, može se dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, ili preuzeti sa sajta ovde.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu : Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 Novi Sad, sa naznakom Javni poziv – studenti.

Fond će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Član 7.

Za dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom možete se obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bilevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad na broj telefona: 021/475 4 295 ili na mejl: [email protected]
Svi zainteresovani iz opštine Srborban svakog ponedeljka i petka od 07.00 do 09.00 časova, u Maloj sali SO Srbobra, imaće podršku u pripremi konkursne dokumentacije od Savke Lazić.

Facebook Komentari